sociální rehabilitace - Veselí

Adresa zařízení

Za Poštou 110
69801 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 449, 606 663 004
email: služby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz

Otevírací doba
Pondělí: 8.00-16.00
12.00 – 14.00 terénní služba
Úterý: 8.00-12.00 12.00 - 16.00 (pouze objednaní uživatelé)
10.00 – 16.00 terénní služba
Středa: 8.00-16.00
14.00- 16.00 terénní služba
čtvrtek: 10.00-18.00
08.00-10.00 fakultativní služby
pátek: 8.00-13.00
8.00 – 14.00 terénní služba

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 11:30-12:00

Popis služby

Obsahem služby je:
1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 nácvik obsluhy a údržby sluchadla, individuální tvarovky a kompenzačních pomůcek
 nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
nácvik návyků souvisejících s pracovním uplatněním
 osobní hygiena, běžná denní hygiena - péče o sluchadlo a KP
 zajištění stravování
 péče o domácnost
 zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu


2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 orientace, komunikace – problémy s komunikací
 nácvik komunikace v rodině
 osobnostní kompetence – společenské kontakty, využívání běžných veřejných služeb, zvládání náročných životních situací
 společenské kontakty - zájmové, jednodenní a vícedenní volnočasové aktivity (návštěva výstav, divadelních představení, exkurze, poznávací aktivity, besedy, přednášky, klub neslyšících)
 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace a práce s informacemi (internet a využití sociálních sítí…)

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 seberealizace – vzdělávání, pracovní a jiné uplatnění - podpora při přípravě a získávání zaměstnání, nácvik návyků souvisejících s pracovním uplatněním
 seberealizace – volný čas (upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - např. vaření, tvořivé dílny, muzikohraní, kondiční cvičení, posilování paměti…
 vzdělávací aktivity (např. kurzy komunikace, kurzy znakového jazyka a odezírání, seznamování s kompenzačními pomůckami…)
 péče o zdraví a bezpečí (rizika) – zdravotní prevence, zdraví - zdravotní stav, zdravá výživa

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. vyřizování dokladů, telefonátů, vyplňování formulářů, vysvětlování a sepisování úřední korespondence, využití sociálních dávek…)
 finanční gramotnost (např. hospodaření domácnosti, smlouvy, nakládání s majetkem…)
 zprostředkování navazujících služeb (logopedická, foniatrická péče, psychologické poradenství, odborná audioprotetická firma, Úřad práce, služby občanské poradny, tlumočnické služby…)
 účast na veřejném životě, mezilidské vztahy, informovanost o svých právech
 posilování rodičovských kompetencí (např. péče o děti, kontakt se školou, pediatrem…)
 informační servis o možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních
 základní sociální poradenství sluchově postiženým osobám a seniorům (poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. zajistit informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci

5. Fakultativní služby
 úhrada poštovného
 úhrada půjčovného
 prodej příslušenství ke sluchadlům a kompenzačním pomůckám
 úhrada za indukční smyčku
 úhrada za údržbu sluchadla

Služba je určena pro cílovou skupinu osoby se sluchovým postižením a senioři od 65 let v nepříznivé sociální situaci.

V rámci služby je provozována i půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení
-okamžitá kapacita v ambulantní službě 3 uživatelé – v případě skupinové aktivity je okamžitá kapacita 15 uživatelů -okamžitá kapacita v terénní službě 2 uživatelé -denní kapacita ambulantní služby je 25 uživatelů -celková roční kapacita je 750 uživatelů v ambulantní službě a 250 uživatelů v terénní službě

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Služba je bez úhrady, fakultativní služby dle ceníku

Poskytovatel
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko
Adresa poskytovatele
Za Poštou 110 , 69801 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 449, 606 663 004
email: služby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29365007